CDA-Next

voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe politieke werkelijkheid, waarin dialoog & verbinding voorop staan, vanuit christelijk-sociale waarden

Op deze pagina vindt u meer informatie over de activiteiten van CDA-Next. Per 4 juli 2016 zijn we een zelfstandige stichting, die activiteiten ontplooit op het gebied van:

1. verbinden van mensen met dezelfde waarden en idealen

2. agenderen van belangrijke thema's bij openbaar bestuur en politiek

3. voorbereiden van een nieuwe politieke werkelijkheid

Voor de komende maanden staan de onderstaande activiteiten gepland. Wilt u aanwezig zijn of een bijdrage leveren? Heel graag! Mailt u dan naar cdanext2016@gmail.com


Agenda komende periode

14 juli bestuursvergadering

Juli-september Werving leden en donateurs

15 september bestuursvergadering

oktober-december verkrijgen formele netwerkstatus binnen CDA

Agenda bestuur stichting CDA-Next

15 september Amersfoort 19.30-21.30u.

1. Opening, vaststellen agenda

2. Verslag/actielijst vorige vergadering

3. Aanvullen en vaststellen statuten stichting CDA-Next

4. 10-puntenplan, hoe verder?

5. Standpuntbepaling:

- Dubbel paspoort

- Trend naar alleen nog openbare scholen

- Kieslijst CDA

6. Communicatie

· Hoe vaak en door wie communicatie-uitingen website/FB

· Uitbrengen nieuwsbrief/value sheet?

· Werving leden, verkrijgen netwerkstatus

· Nieuwe ledenbijeenkomst?

7. Sluiting